За нас

Български Съюз на Стандартизаторите организира изучаването и подпомага внедряването на български, европейски и световен опит в областта на стандартизацията, сертификацията и надзора на пазара, като извършва обучения за повишаване на квалификацията и преквалификацията на специалистите по стандартизация, акредитация и сертификация, както и на други заинтересовани ръководители и специалисти, чрез провеждане на семинари, курсове, школи и други форми на обучение.
Български Съюз на Стандартизаторите реализира национални и международни прояви по проблемите на стандартизацията, акредитацията и сертификацията, като научни конгреси, конференции, симпозиуми, кръгли маси, обсъждания, изложби и др.
Сдружението провежда творческо-професионални посещения и срещи за обмяна на опит в страната и в чужбина.
Осъществява проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други дейности, за решаване на конкретни задачи и внедряване на иновации по стандартизационното и сертификационното осигуряване във фирми, като за целта създава или собствени колективи, или такива с други организации и специалисти.
БСС оказва съдействие на фирми за осигуряване с български и чуждестранни стандарти и стандартизационна информация.